Jesteś w sekcji:   Strona główna  >  Poradniki  >  Poradnik budowlany  >  Budowa  >  Projekt domu  >  WYBÓR PROJEKTU DOMU

Słowa kluczowe: architekt, parametry, projekt budowlany, projekt domu, wybór projektu,

DrukujProjekt domu


WYBÓR PROJEKTU DOMU

 

Przy wyborze projektu domu należy wziąć pod uwagę wiele szczegółów: musi być on dopasowany do działki, musimy zaplanować liczbę pomieszczeń (dobrze jest myśleć przyszłościowo), trzeba zaznajomić się z planem zagospodarowania terenu, z przepisami, itp.

 

 

Projekt budowlany  to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Z reguły zleca się go wyspecjalizowanym firmom projektowym, ponieważ musi spełniać szereg norm.
 

 

Co powinien zawierać projekt?

 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie:

 • określenie granic działki,
 • usytuowanie,
 • obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • sposób odprowadzania wód opadowych,
 • sposób włączenia działki do układu dróg lądowych,
 • układ zieleni ze wskazaniem charakterystycznych elementów,
 • wymiary, rzędne i wzajemne odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy sąsiadujących terenów.

 

Projekt architektoniczno-budowlany określający:

 • funkcję,
 • formę i konstrukcję obiektu budowlanego,
 • jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną,
 • oraz rozwiązania techniczne i materiałowe.

 

W zależności od potrzeb należy uzyskać także:

 • oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o odbiorze ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych;
 • wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

 

 

Z jakimi projektami możemy się spotkać?

 • Projekt gotowy  -  wybiera się go z katalogu i adaptuje do istniejących warunków i naszych potrzeb.
 • Projekt indywidualny - gdy nie uda nam się znaleźć gotowego projektu z katalogu. Często jest konieczne w przypadku nietypowych działek.
 • Projekt wykonawczy - uszczegółowienie projektu budowlanego, stosowany przy dużych inwestycjach.

 


Przy wyborze projektu spotkamy się z kilkoma parametrami, które będziemy musieli określić:

 • Powierzchnia netto (wg normy PN-70/B-02365) - jest to powierzchnia budynku mierzona w świetle ścian na wysokości ponad 1 m ponad poziomem podłogi. W pomieszczeniach ze skosem powierzchnię zalicza się w pełni tam, gdzie wysokość przekracza 2,2 m oraz w połowie tam, gdzie wysokość wynosi 1,4 - 2,2 m. Piwnicę opisuje się odrębnie.
 • Powierzchnia zabudowy (wg normy PN-70/B-02365) - powierzchni działki, którą zajmuje wykończony budynek. Wyznaczana jest przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi na powierzchnię terenu.
 • Kubatura (wg normy PN-ISO-9836:1997) - objętość budynku liczona w obrysie zwenętznym wszystkich kondygnacji pod i naziemnych, według wzoru: powierzchnia całkowita x wysokość kondygnacji.
 • Minimalna szerokość działki - powinna być zatwierdzona przez architekta przed zakupem projektu. Jest to minimalna szerokość teoretycznej, prostokątnej działki, na której mógłby stanąć dom. Wylicza się ją na podstawie prawa budowlanego dla typowego otoczenia (muszą być zachowane minimalne odległości budynku od granicy innej działki budowlanej).
 • Wysokość budynku - odległość w pionie od założonego w projekcie poziomu terenu do poziomu kalenicy lub wierzchu stropodachu.
 • Liczba pokoi - ilość pomieszczeń o funkcji mieszkalnej.
 • Kąt nachylenia dachu - podawany w stopniach, kąt nachylenia połaci dachu.
   

 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj